Dlhopisy – čo to vlastne znamená?

  • Úvod
  • Rady a Tipy
  • Dlhopisy – čo to vlastne znamená?

Dlhopis v ľudskej reči

Jednoducho povedané, kto si kúpi dlhopis, má právo na výplatu úrokov a tiež na vyplatenie jeho menovitej hodnoty. Menovitá hodnota je suma, na ktorú dlhopis znie. Vo väčšine prípadov si majiteľ dlhopis za jeho menovitú hodnotu aj kupuje. Úrok je odmena majiteľa dlhopisu za to, že dočasne poskytol emitentovi (to je ten, čo dlhopis vydal) dlhopisu peňažné prostriedky. Úrok môže byť dohodnutý rôzne, napríklad ako fixná suma, pohyblivé percento naviazané na určitý ekonomický ukazovateľ (napr. EURIBOR) alebo najčastejšie, ako určité pevné percento vypočítané z menovitej hodnoty dlhopisu. A to je aj prípad dlhopisov Bukna Laurinčík 01.

Zákonná definícia dlhopisu

Dlhopisy upravuje najmä Zákon o cenných papieroch a Zákon o dlhopisoch. Základná definícia znie: Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy (ďalej len „emitent“) tieto záväzky splniť.

Úprava týchto cenných papierov je samozrejme rozsiahlejšia. Existuje množstvo ďalších pravidiel, regulácií a špecialít, ktoré sa týkajú dlhopisov a pre podnikateľov, ako aj investorov, núkajú veľmi zaujímavé možnosti alokovania a zhodnotenia voľného kapitálu. V tomto blogu sa však venujeme len pohľadu na praktickú podstatu dlhopisu zo strany podnikateľa, respektíve investora.

Prospekt cenného papiera – dlhopisu

Ak chcete spoznať parametre dlhopisu, musíte si naštudovať jeho prospekt. Je to dokument, ktorý obsahuje všetky informácie týkajúce sa danej emisie (emisia je akt vydania dlhopisov). Prospekt musí obsahovať všetky zákonom uvedené náležitosti, medzi ktoré patria najmä označenie emitenta, objem emisie, menovitá hodnota dlhopisov, ich počet, spôsob výpočtu a čas výplaty úroku, záväzok emitenta splatiť istinu a úrok, termín splatenia menovitej hodnoty, zabezpečenie investorov a podobne. Prospekt cenného papiera musí schváliť oprávnený orgán emitenta, ktorým môže byť napríklad valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti. Na záver celého procesu emisie pridelí Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky dlhopisom tzv. ISIN číslo (International Securities Identification Number).

Prečo práve dlhopisy?

Z pohľadu spoločnosti emitujúcej dlhopisy sa môže zdať, že je výhodnejšie využívať bankové úvery. V určitých situáciách je to pravda. Banky poskytujú oveľa lacnejší spôsob financovania podnikateľskej činnosti. Vybaviť bankový úver však trvá nejaký čas. A na to niekedy nie je priestor. Keď sa naskytne vhodná príležitosť, treba okamžite konať. A práve financovanie cez dlhopisy umožňuje našej firme skrátiť reakčný čas na minimum, čím môžeme tvoriť pridanú hodnotu už pri nadobudnutí nehnuteľnosti. Takže aj vyšší úrok, ktorý platíme investorom našich dlhopisov, je z pohľadu našej firmy ekonomicky opodstatnený. Financovanie podnikov prostredníctvom súkromných emisií dlhopisov je v rozvinutých ekonomikách úplne bežné. A bolo by výrazne častejšie aj u nás, nebyť dlhého obdobia komunizmu, ktoré podstatne pribrzdilo všetky bežné ekonomické nástroje voľného trhu. V poslednom období však badať nárast používania tohto finančného nástroja, a to aj pri malých a stredných podnikoch.

Emisia dlhopisov Bukna Laurinčík 01

Vo februári 2018 sme uskutočnili našu prvú emisiu s názvom Bukna Laurinčík 01, ktorú pomaly púšťame do obehu. Emisné podmienky (prospekt dlhopisu) si môžete pozrieť tu. V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte na info@buknalaurincik.sk. Označenie 01 napovedá, že túto progresívnu formu financovania mienime využívať aj v budúcnosti.

Značky:

Chcete dostávať novinky z nášho blogu?

Zanechajte nám Váš e-mail a získajte novinky zo sveta nehnuteľností, aktuality z našej spoločnosti atď.

Newsletter zasielame raz mesačne a kedykoľvek je možné sa z odberu odhlásiť

Send this to a friend