Projekt Apartmány Bešeň je dokončený a skolaudovaný.

Autor Archív

Projektový manažér

Projektoví manažéri tvoria základ našej spoločnosti. Od ich schopností a výkonov závisí úspech alebo neúspech realizovaných projektov, a teda aj celej firmy. Dobrých ľudí je málo, a preto stále hľadáme potenciálnych kolegov, ktorí majú predpoklady úspešne zvládať výzvy, ktoré prináša pozícia projektového manažéra v realitnom developmente. 

Projektový manažér musí byť v prvom rade čestný, zodpovedný a dôrazný. Jeho schopnosť samostatne riešiť náročné úlohy a nepredvídané problémy pod tlakom je zásadná a každý uchádzač by sa mal ešte pred zaslaním CV sám zhodnotiť, či v tejto oblasti vyniká alebo nie. Ďalším predpokladom je schopnosť organizovať seba a svojich spolupracovníkov, vrátane viacerých dodávateľov a tiež spôsobilosť riešiť zložité medziľudské situácie a budovať dlhodobé vzťahy. 

Práca projektového manažéra (v skratke) začína po vyhľadaní a zabezpečení vhodnej príležitosti na realizáciu developerského projektu. Nasleduje organizačné zabezpečenie obstarania nehnuteľnosti, výber architekta, projektanta, získanie všetkých potrebných povolení, komunikácia s úradmi a samosprávami, výber a organizácia stavebných firiem a realizácia stavebnej časti projektu. K tomu treba pridať dohľad nad plnením marketingových plánov a plánov predaja, vrátane komunikácie s marketingovou agentúrou a realitnou kanceláriou. Manažér preberá zodpovednosť za plnenie termínov, kvality a rozpočtu v priebehu celého života projektu. Reportuje vedúcemu výroby, ktorý ho riadi a podľa potreby mentoruje.

Táto pozícia je veľmi náročná a nie je vhodná pre osoby, ktoré rozhádže akákoľvek nečakaná situácia. Tiež nie je vhodná pre tých, čo nezvládajú zodpovednosť, tlak a stres. Na druhej strane táto pozícia ponúka veľa slobody, výzvy, osobné naplnenie a nadštandardné finančné ohodnotenie a iné výhody (vynikajúca partia, auto, notebook, mobil, veľkú slobodu – pružný pracovný čas, home office a pod.). Obrovským benefitom (a aj povinnosťou) je sústavné vzdelávanie, ktoré má široký záber a pozostáva zo seminárov, školení, povinnej literatúry, prípadových štúdií a rôznych kurzov.  

Hľadáme manažérov so skúsenosťami ale aj bez nich. Ako vo všetkom, začínajúci manažér bez skúseností môže tento nedostatok nahradiť obrovskou dravosťou a chuťou na sebe pracovať. 

Chystáme nové projekty, ktoré si vyžadujú posilnenie nášho manažérskeho tímu. Ak vás táto práca zaujíma, budeme radi ak nám pošlete vaše CV už teraz (CV pošlite štrukturovaný s fotografiou, motivačný list neposielajte) na mail kariera@buknalaurincik.sk

Pošlite nám životopis

  Ako sa na navždy zbavíme škaredých panelákov!

  Bodaj by u nás prešlo takouto kreatívnou obnovou čo najviac panelákov. To, čo dokázal ateliér GutGut so starou bytovkou v Rimavskej Sobote, je nevídané. Samozrejme, obrovské uznanie patrí aj investorovi. Tomuto hovoríme pridaná hodnota.  Nie je to úplná novinka, ale práve pre inšpiráciu sa k nej opakovane musíme vracať.  Prečítajte si o tomto počine viac a na konci článku si nezabudnite pozrieť video. (Zdroj článku https://createspace.sk/)

  SLO­VEN­SKÍ ARCHI­TEKTI BODUJÚ

  Toto je spô­sob, ako sa navždy zba­víme ška­re­dých pane­lá­kov! Ak niečo dáva slo­ven­ským mes­tám nádych komu­nizmu, tak sú to pane­láky. Celé síd­liská nepek­ných domov, často pra­vi­delne uspo­ria­da­ných do blo­kov, sú jas­nou pri­po­mien­kou toho, kto tu kedysi vlá­dol. Po páde komu­nizmu mnohí volali po zbú­raní pane­lá­kov, už len z dôvodu, aby sme zabudli na našu nepeknú his­tó­riu. To je však pocho­pi­teľne eko­no­micky nemožné a nesku­točne neefek­tívne. Len v Bra­ti­slave žije v tejto forme výstavby 130 000 ľudí a zaria­diť také­muto počtu ľudí nové uby­to­va­cie kapa­city je zhola nemožné. Archi­tekti zo slo­ven­skej firmy Gut­Gut však našli rie­še­nie a doká­zali zdan­livo nemožné. Pozri sa, ako sa zo sta­rého hnus­ného pane­láku dá uro­biť krásne a moderné býva­nie.

  GUTGUT

  GutGut je inovatívny slovenský architektonický ateliér pod vedením architektov Štefana Polakoviča a Lukáša Kordíka. Venujú sa tvorbe menších dizajnérskych prvkov cez navrhovanie budov až po urbánizmus. Ich známe realizácie ako bytový dom na Dunajskej ulici v Bratislave, rekonštrukcia panelového bytového domu v Rimavskej Sobote, alebo konverzia industriálneho objektu Mlynica v Bratislave sa opierajú o medzinárodú skúsenosť. GutGut je laureátom ceny ARCH a viacnasobný laureát Ceny za architektúru CE-ZA-AR.

  PANE­LÁK

  Hovorovo „pane­lák“ – prvé panelové domy sa objavili v Holandsku po prvej svetovej vojne. V Nemecku sa objavili v roku 1923, prvý blok panelových domov bol postavený v roku 1939 v Paríži. Stavba panelových domov slúžila ako rýchle a lacné bývanie, avšak nikde v západných krajinách sa nestavali v takom masovom meradle ako vo východnom bloku. Západná Európa od ich stavby upustila už v 70. rokoch, vo východnej Európe sa stavali až do začiatku 90. rokov 20. storočia. S ich výstavbou sa prestalo po páde komunistického režimu (posledné panelákové sídlisko na Slovensku, Hájik v Žiline bolo dokončené až v roku 2007). Idea takto stavaného domu bola v zásade dvojitá, zníženie nákladov a náročnosti stavby. Priemerná úžitková plocha bytov v panelových domoch je 62,29 m2.

  NÁDYCH KOMUNIZMU

  Dodáva mestám nádych komunizmu. Na videu je uká­zané, ako Gut­Gut doká­zal starý pane­lák kom­pletne pre­ro­biť na moderné býva­nie, kde nechý­bajú spo­ločné pries­tory ako sauna, posil­ňovňa či kavia­reň. Mono­tónne byty nahra­dili moderné pries­tory a rôzne typy apart­má­nov. Samoz­rejme nech­ceme, aby našimi mes­tami stále z ulíc dýchal komu­niz­mus, no volať po ich zbú­raní nepo­va­žu­jem za triezve. Práve archi­tekti z Gut­Gut nám všet­kým uká­zali, čo všetko sa dá s takým sta­rým pane­lá­kom uro­biť a kom­pletne tak zbú­rali stigmu, že tieto budovy sú už nepou­ži­teľné. Nie len zatep­ľo­va­nie spo­jené s fasá­dou vo far­bách kaná­rika. Toto je sku­točná cesta, ako spra­viť naše mestá kraj­šie a moder­nej­šie a premeniť pôvodný panelák na oázu bývania. Panelák a jeho premena! Gut job, Gut­Gut! Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA   

   

  Zdroj: https://createspace.sk/  

  Naša najlepšia investícia v tomto roku

  Od januára do septembra tohto roku (2020) sme vo firme zabezpečili 15 školení, ktoré dokopy trvali 1 300 minút (cca 22 hodín). Jedného školenia sa zúčastnilo v priemere 8 ľudí, takže spolu sme školeniam venovali 10 400 človeko minút (cca 174 človeko hodín). Počas školení ľudia nepracujú, teda tento čas je zdanlivo jalový. Keď k tomu pripočítame cenu samotných školení, prostriedky a čas potrebný na ich prípravu, náklady sú vysoké. V našom prípade je to približne na úrovni 8 tisíc eur ročne.

         

  Ako však už nadpis napovedá, náklady na vzdelávanie sú najlepšou investíciou, akú sme boli schopní v tomto, ale aj iných rokoch, urobiť. Znie to ako klišé, možno to aj klišé je, ale na tom vôbec nezáleží. Podstatné je, že návratnosť investície sa prejavuje v dvoch rovinách: 

  1. Každé školenie je investíciou do “hlavy” zamestnanca. Vďaka lepšej hlave dokáže jedinec napredovať, dokáže riešiť ťažšie úlohy, je úspešnejší a ak sa mu darí, práca ho viac baví a logicky sa mu dostáva viac rešpektu od kolegov a obchodných partnerov. Následne prichádzajú zaujímavejšie projekty, väčšie výzvy, viac zodpovednosti, vyššia výplata, atď. Vďaka rastu lepšie zvládneme aj úlohy v osobnom živote. Jednoducho sme lepší. Bystrí pracovníci tento benefit chápu a vážia si ho oveľa viac, ako vecné alebo nepeňažné výhody (autá, wellness pobyty). Najväčším bonusom pre človeka je, že ak raz zmení pôsobisko, plnú hlavu si zoberie so sebou.
  2. Bežná firma stojí na ľuďoch. Je to ďalšie klišé, ale pravdivé. Naša firma má 10 ľudí, ktorí sa napr. svojou činnosťou minulý rok postarali o 2 mil. obrat. Ak vzdelávaním dosiahneme len 2 % zlepšenie obratu (ostatné  premenné zachované), prinesie nám to dodatočných 40 tis. eur. Investícia do vzdelania vo výške 8 tis. eur sa nám zhodnotí vo výške 500 %. Samozrejme, príklad je veľmi zjednodušený a nehodí sa na každú firmu a zamestnanca rovnako. Ale princíp platí.

   

  Vzdelávanie má aj ďalšie benefity. Pomáha vytvárať kultúru pokroku, kontinuálneho zlepšovania, inovácií a priťahuje talentovaných ľudí s chuťou rásť. Vzdelávanie môže byť pestré, nemusí sa vždy úzko týkať nášho hlavného biznisu, a preto aj často zabaví a osvieži. Špičkovo zvládnutá prvá pomoc, škola šmyku alebo škola prežitia v divočine vám alebo vašim blízkym môže zachrániť životy. A to stojí za to.

   

  Takže covid – necovid, stále budeme investovať do kvalitných kurzov a tréningov pre náš cenný tím. Ak máte nápady a tipy na dobré programy alebo kurzy, určite nám dajte vedieť (info@buknalaurincik.sk). Budeme veľmi vďační.

  Nechaj svoj apartmán v Hillside bez starostí zarábať

  Výstavba nášho projektu Hillside je v plnom prúde. Veríme, že o rok budeme našim zákazníkom odovzdávať hotové apartmány, a tak stihneme aspoň časť prvej letnej sezóny. Nižšie vám prinášame náš blog z webu projektu (www.hillside.sk), v ktorom sa venujeme možnostiam ekonomického zhodnotenia investície a tiež správe apartmánu „na diaľku“. Prajeme vám príjemné čítanie.

   

  Koľko ľudí, toľko chutí. Niekto si apartmán kúpi výlučne pre seba a trávi v ňom značnú časť roka alebo v ňom dokonca trvalo býva. Iní zas kupujú apartmán výlučne na jeho ďalší prenájom, s cieľom maximálneho zhodnotenia investície. Mnohí však volia veľmi atraktívny prístup, kedy kombinujú vlastné užívanie nehnuteľnosti s jej krátkodobým prenájmom.

  Keď užívam, užívam. A keď neužívam, zarábam

  Ako funguje kombinované užívanie apartmánu? Veľmi jednoducho. Svoju nehnuteľnosť inzerujte napríklad prostredníctvom platforiem na krátkodobý prenájom – Booking, Airbnb alebo cez domáce Megaubytovanie.sk. V obdobiach, kedy apartmán chcete užívať sami, prednastavíte jeho obsadenosť a nik si ho v danom čase nemôže prenajať. Naopak, vaši zákazníci si apartmán môžu rezervovať v obdobiach, kedy ho využívať neplánujete. Zjednodušene teda platí: „Keď užívam, užívam. A keď neužívam, môžem zarábať.“

  S prenájmom nie sú starosti

  Mnohí si nevedia predstaviť operatívnu prevádzku apartmánu. Najmä, ak je ich trvalý pobyt od Kubínskej hole vzdialený nejaký ten kilometer. Kto bude čakať hostí, kto bude upratovať, prať, preberať apartmán po pobyte, kto bude robiť drobnú údržbu? To je len príklad otázok, ktoré vám môžu víriť v hlave. Nemusíte mať obavy, všetko je vymyslené a odskúšané.

  Za účelom pohodlnej prevádzky apartmánov Hillside pre vás pripravujeme službu room servis, v rámci ktorej sa o technickú stránku prenájmu vášho apartmánu plne postaráme. Váš apartmán odovzdáme osobne hosťom, vysvetlíme im jeho fungovanie a budeme im v prípade potreby poruke. Po ich odchode apartmán skontrolujeme, preberieme, upraceme, vymeníme prádlo, uteráky, doplníme zásoby kávy, čaju. A apartmán je pripravený na pobyt ďalších hostí alebo na príchod majiteľa. Rozsah služieb je na vzájomnej dohode.

  O svoj apartmán sa môžete postarať aj sami alebo vám s tým môže pomôcť niekto blízky. Nie je v tom žiadny problém a aj trochu ušetríte. Samozrejmosťou, ktorú zabezpečuje zmluvný správca, je starostlivosť o spoločné časti a zariadenia apartmánového domu. Ide o kosenie, zimnú údržbu, revízie výťahu a pod.

  10 % zhodnotenie

  Niektoré projekty apartmánových domov ponúkajú veľmi zaujímavé zhodnotenie investície. V určitých prípadoch atakujú až 10 % ročne. Aby vás hneď na to, veľmi drobným písmom na konci ponuky upozornili, že tento výnos je negarantovaný a je to len optimistický odhad pri optimálnom naplnení všetkých premenných. Bolo by nekorektné sľubovať takéto “garantované” výnosy. Napíšeme len, aké sú naše skúsenosti. Výnos závisí najmä od troch vecí:

  1. či je apartmán voľný na prenájom v najatraktívnejších (a najdrahších) termínoch, ako je Silvester, jarné prázdniny, Veľká noc alebo leto,
  2. akí budete hostitelia – ako bude zariadený a vybavený apartmán, ako dokážete komunikovať s hosťami, či im na uvítanie pripravíte fľašu vína a pod. (referencie sú veľmi silný faktor),
  3. ako šikovne sa budete venovať marketingu a prezentácii vášho apartmánu.

  Iné okolnosti, ako napríklad počasie, dostatok snehu v zime alebo ekonomická situácia majú tiež vplyv, no tie moc ovplyvniť nevieme.

  Naše skúsenosti s prenájmom apartmánov v iných projektoch sú také, že čisté ročné zhodnotenie na úrovni 4 až 6 % vieme bez väčšej námahy dosiahnuť. Iste, tí čo sa venujú prenájmu apartmánov systematicky dosahujú ešte lepšie výsledky.

  Z nášho pohľadu však ako zisk nevnímame len financie, ktoré apartmán ročne prinesie. Ziskom je aj čas, ktorý v apartmáne strávi jeho majiteľ, rodina, kamaráti alebo obchodní partneri. A samozrejme aj hodnota, ktorú dobrá nehnuteľnosť časom naberá.

  Záverom

  Nie každý kupuje apartmán v Hillside ako investíciu. Ak však áno, tak apartmán v Hillside ponúka nepochybne zaujímavú investičnú príležitosť a závisí od osobných preferencií majiteľa apartmánu a spôsobu jeho využívania, koľko % ročne pribudne do rodinného rozpočtu. Každopádne sa postaráme o to, aby ste s prevádzkou vášho apartmánu, hoci budete aj dlhšiu dobu neprítomní, nemali žiadne starosti. Nech zážitky vynášajú.

  Apartmány Hillside v Dolnom Kubíne

  Lukratívne turistické lokality na Slovensku zažívajú stavebný boom. Po Tatrách a Demänovskej doline prichádza aj na Oravu. V developerskom „záchvate“ občas vznikajú projekty, o ktorých kvalite sa dá oprávnene pochybovať, apartmánové domy Hillside však stoja na opačnom konci spektra.

  Miesto, kde by mala stavba vyrásť, sa nachádza na hranici lesných porastov a pasienkov, len niekoľko stoviek metrov od zjazdoviek. Nosným elementom celého návrhu sa pre architektov stalo začlenenie nového objektu do prostredia tak, aby v najvyššej možnej miere zachovali pôvodnú atmosféru miesta. Obnovenie pôvodného obrazu krajiny s doplnením rekreačných funkcií je predpokladom budúcej trvalej udržateľnosti.

                

  Vybrúsený tvar

  Koncept stavby je založený na sledovaní morfológie kopca a na zachovaní fantastických výhľadov na okolie. Z pozemku je výhľad až na Západné Tatry a architekti to použili ako najväčšiu devízu. Do architektonického výrazu vstupovali aj miestne tradície. Jednoduchý archetyp sedlovej strechy architekti parafrázujú tak, aby sa v ňom odrážali okolité hory. Výhľady sú zachované vďaka veľkorysým zaskleniam. Veľká pozornosť sa však venovala tomu, aby si aj pri panoramatickom výhľade každý z apartmánov stále zachoval vlastné adekvátne súkromie. Forma budovy bola ovplyvnená aj tvarom pozemku a technickou infraštruktúrou. Lichobežníkový tvar v pomere približne 4 : 1 predpokladá budúcu pozdĺžnu výmenu vozovky. Vzdialenosť stavby od cesty je daná technickou infraštruktúrou. Projekt si vyžaduje prekládku niektorých inžinierskych sietí vrátane riešenia prekládky vysokonapäťových vedení do priestoru cesty. Táto zmena by v budúcnosti umožnila vybudovať podobné stavebné súbory aj na voľnej pôde na západnej strane cesty.

  Súbor tvoria tri budovy.

  Materiály a myslenie

  Vzhľadom na umiestnenie navrhovaných objektov v horskom prostredí bolo dôležité pracovať s prírodnými, ideálne miestnymi materiálmi. Hlavným stavebným prvkom nadzemnej stavby bude stenový systém z veľkoformátových drevených panelov CLT (cross-laminated timber). Veľkou výhodou systému je jeho ekologická bilancia, rýchlosť výstavby porovnateľná s panelovou výstavbou a aj priestorová úspornosť, 100 mm CLT panel zastúpi 380 mm tehlu. Významným plusom vzhľadom na lokalitu je proces suchej výstavby, ktorý umožňuje stavať aj v zime. Komplex tvoria tri trojpodlažné apartmánové domy s pôdorysným rozmerom 16,1 × 16,1 m. V každom z nich sa nachádzajú, až na výnimky, 4 byty na poschodie. Celkový počet apartmánov je 46, ku každému z nich patrí aj pivnica. Projekt ráta aj so 47 parkovacími miestami. Usporiadanie a štandardy bytov vrcholia na najvyššom poschodí, kde sa nachádzajú dvoj- až štvorizbové nadštandardné apartmány. Exkluzivitu týchto bytov podčiarkujú veľké strešné terasy a nadrozmerné zasklenie. Fasáda bytových domov je kombináciou štruktúrovanej bielej omietky, betónu a drevených lamiel. Strešná krytina je hliníková v prirodzenom farebnom odtieni. Všetky okná sú navrhnuté bez parapetu. Súčasťou architektonického stvárnenia bude profesionálna výsadba drevín v okolí. Kombinácia modernej architektúry s históriou vytvára prácu, ktorá má najlepšiu šancu odolať pustošeniu času i nestabilnému trendu a tvorí trvalo udržateľný celok.         Apartmány Hillside Miesto: Kubínska hoľa, okres Dolný Kubín Architekti: Peter Šercel, Andrej Švec Spolupráca: TVAR ARCHITEKTI Investor: BL, s. r. o. Plocha: 4 500 m2

  Redakčná úprava: Karolína Barényi Vizualizácie, projektová dokumentácia: Šercel Švec

  Článok  bol uverejnený v časopise ASB 6-7/2019.

  ZDROJ: www.abs.sk
   

  Transformácia 530 bytov vo francúzskom Bordeaux – finalista EU Mies Award

  365 €/m²; realizácia 12 – 16 dní/byt; + 3,8 m hlboká zimná záhrada.

  Príklad rekonštrukcie mimoriadne zaujímavý aj v kontexte slovenského stavebného fondu. Ukážka, ako sa dá urobiť naozaj zaujímavá obnova a zhodnotenie starších objektov masívnej bytovej výstavby „za plnej prevádzky“. Efektívne, účelne a architektonicky čisto. S výrazným zvýšením kvality bývania.

  Rekonštrukcia plne obsadenej bytovky začínala v interiéri a postupne sa dostala až na fasádu, kde predsadená pavlač (zimná záhrada) umožnila v maximálnej miere otvorenie bytov. Pôvodné malé okná nahradilo veľké posuvné zasklenie. Výsledkom je viac priestoru, svetla a výhľadov. Rekonštrukcia prebehla bez vysťahovania obyvateľov. Nové obvodové konštrukcie pomohli výrazne zlepšiť celkovú energetickú bilanciu stavby.

  Vo finále opäť rekonštrukcia veľkého obytného komplexu

  Do vyhlásenia výsledkov ceny za súčasnú architektúru – Mies van der Rohe Award 2019 ostáva ešte niekoľko týždňov. Už teraz však poznáme piatich finalistov súťažného bienále, ktorých sa budeme snažiť podrobnejšie predstaviť v samostatnom článku. Dnes to bude Transformácia 530 bytov vo francúzskom meste Bordeaux.

  Tak ako aj víťaz spred dvoch rokov – renovácia obytného komplexu DeFlat Kleiburg, aj projekt v Bordeaux priamo reaguje na súčasné riešenie krízy bývania v európskych mestách. Revitalizácia jestvujúcej zástavby a mnohokrát aj jej radikálna transformácia je minimálne rovnako dôležitá ako výstavba nová. Projekt v Bordeaux ukazuje jeden z možných prístupov. Necháva prehovoriť individuálne príbehy obyvateľov, snaží sa podporiť komunitný život. Projekt sa dostal do užšieho výberu aj vzhľadom na aktuálnosť témy. Nutnosť vyrovnať sa s odkazom modernizmu nie je len francúzskou, ale aj celoeurópskou výzvou.

   

  Komplikované východiská

  Monumentálne monolitické obytné bloky nepatrili pred rekonštrukciou medzi atraktívne miesta na život. Málo svetla, plytké balkóny, zlé teplotechnické parametre obvodových konštrukcií. Projekt sa zameral na rekonštrukciu trojice bytových domov, ktorých náplň z prevažnej časti tvorilo sociálne bývanie. Ide o prvú fázu programu rekonštrukcie „Cité du Grand Parc“ v Bordeaux.

  V domoch postavených na začiatkom 60. rokov je viac ako 4000 bytových jednotiek. Rekonštrukcia budov G, H a I, s výškou 10 až 15 poschodí, sa týkala 530 bytov.

   

  Nový priestor pre život

  Renovácia obytných blokov výrazne pozdvihla kvalitu bývania. Veľmi presne dokázala v rámci obmedzeného rozpočtu zhodnotiť existujúce kvality, ktoré ostali zachované a nedostatky, ktoré bolo potrebné adresovať a odstrániť.

  Dostavba veľkých zimných záhrad a balkónov, ktoré rozšírili obytný priestor, zabezpečila viac prirodzeného svetla, lepšie teplotechnické parametre a flexibilitu využitia priestoru.

  Existujúce malé okná nahradili zasklené posuvné dvere na výšku celého podlažia, ktoré otvárajú obytný priestor do novovzniknutej zimnej záhrady.

  Technické vybavenie bolo modernizované. Dva výťahy pri každom schodisku boli nahradené jedným väčším. Infraštruktúru doplnili nové výťahové šachty vedené pozdĺž zadnej fasády. Zrekonštruované boli kúpeľne a elektroinštalácia v bytoch. Zmeny sa dotkli aj spoločných priestorov a záhrad. Aj vďaka dotáciám sa nájomné po rozsiahlej  prestavbe nezdvihlo.

   

   

  Autori Anne Lacaton
  Jean Philippe Vassal
  Frederic Druot
  Christophe Hutin
  Investor AQUITANIS
  Zastavaná plocha 23745 m2
  Podlažná plocha 81000 m2
  Investičný náklad 365 €/m2
  Návrh 2013 – 2014
  Realizácia 2014 – 2018
  Adresa Rue des Frères Portmann 33300,
  Bordeaux,
  Francúzsko

  Zdroje: presskit EU Mies award 19Lacaton & Vassal architectesFrédéric Druot ArchitectureChristophe Hutin Architecture, www.archinfo.sk

  Foto: Philippe Ruaualt, Lacaton & Vassal

   

  Nová mestská štvrť v areáli bývalých lodeníc v Gdansku

  Od svojho založenia v roku 1844 bola Cisárska lodenica (Stocznia Gdańska) v Gdansku životne dôležitou súčasťou mesta, ale i celého Poľska. Najskôr ako kľúčový prvok ekonomického rastu. V roku 1980 tu počas štrajku robotníci zakladajú odbory, ktoré sa stanú hybnou silou pádu komunizmu v Poľsku. Do Solidarity vstúpilo vyše 10 miliónov Poliakov a lodenice stále zostávajú dôležitým miestom pre celú krajinu.

  Lodenice sa nachádzajú na brehoch riek Martwa Wisła a Motława blízko historického centra mesta. Industriálny areál s pohnutým historickým osudom bol dlho centrom konfliktov, ktoré ho ani po niekoľkých vojnách a páde režimu neopúšťali.

  Po niekoľkých zmenách majiteľov a plánov sa pomery, zdá sa, ustálili. V súčasnosti patrí areál lodeníc dvom belgickým developerským firmám, Revive a Alides, ktoré v kooperácii tvoria „masterplan“ novej mestskej štvrte, nazvanej Młode Miasto – Mladé mesto. V medzinárodnej súťaži vo februári 2018 zvíťazil návrh architektonickej kancelárie Henning Larsen.

   

  Masterplan zóny

   

  Młode Miasto

  Cieľom výstavby je znovuzískanie lodeníc ako silného finančného a spoločenského motora mesta, malej mestskej štvrte so zmiešanou funkciou v blízkosti nábrežia. Jacob Kurek, partner v ateliéri Henning Larsen, vysvetľuje: „Pre nás bolo dôležité vzdať hold jedinečnej histórii Cisárskej lodenice, ktorá je stále viditeľná v zostávajúcich historických budovách. Aj v jadre robotníckeho hnutia mnohé rodiny stále cítia veľmi osobné puto k tomuto miestu. Otvorenie nábrežia, ktoré bude verejne prístupné, ako aj vytvorenie spojenia pre chodcov a cyklistov do centra mesta pomôže vrátiť Cisársku lodenicu späť ľuďom.“ To, že k lodeniciam majú ľudia blízko, dokazuje aj samotný názov novej štvrte.

  Młode Miasto je pôvodne názov skupiny, ktorá roky používala opustené alebo zanedbané postindustriálne budovy na organizovanie koncertov, výstav a kultúrnych podujatí. Gdansk má silnú históriu vytvárania komunít a jeho obyvatelia majú k svojmu mestu silný vzťah. Medzinárodné štúdio Henning Larsen si preto prizvalo na spoluprácu aj lokálnych architektov z ateliérov A2P2 Architecture and Planning a BBGK Architekci.

   

  Pohľad na aktuálny stav

   

  Modré, zelené a historické

  „V novej mestskej časti sme pracovali s tromi mestskými osami, strategicky umiestnenými v oblastiach, ktoré mali tiež významnú úlohu v histórii lodenice. Bude to značka identity a pomôže zabezpečiť rozmanitosť v ‚masterplan‘“, vysvetľuje vedúca krajinná dizajnérka Henning Larsen Salka Kudsk.

  Młode Miasto má byť živým miestom na promenáde, a aby to dosiahli a umocnili emočné prepojenie obyvateľov s novou podobou lodeníc, vytvorili architekti tri hlavné priestorové kotvy: doky, park a námestie. Alebo tiež modrú, zelenú a historickú os v ponímaní architektov. Staré prístavné doky sú chrbticou modrej osi.

  Pôvodný účel, výstavbu lodí, však nahradí bazén s čistou vodou, určený na športové využitie. Srdce zelenej osi je chránený mes­tský park s vŕbami. Pôjde o príjemné miesto na oddych a načerpanie inšpirácie, bude však plniť aj dôležitejšiu funkciu – vŕby sú schopné vyčistiť a ozdraviť zem zanesenú odpadom a toxínmi. Námestie je pripomienkou pohnutej histórie miesta, no zároveň centrom nového života.

  Architekti ho umiestnili blízko budovy Sala BHP, kde bola v roku 1980 podpísaná Gdanská dohoda, ktorá znamenala víťazstvo robotníckych odborov a priniesla zásadné zmeny v politickom dianí v krajine. Má ísť o zjednocujúce miesto, otvorené pre všetky druhy spoločenských verejných aktivít – od filmových premietaní, koncertov až po mestské trhy či vianočné korčuľovanie.

   

  Pôvodné továrenské haly dostanú nové funkcie a doplní ich súčasná architektúra

   

  Jednotné a živé

  Tri centrálne priestory sú navzájom prepojené priechodmi. Zástavba je navrhnutá ako polyfunkčná. Ráta sa s vybudovaním 3 500 rezidenčných jednotiek v rôznej podobe spolu s priestormi na obchod, kancelárie a najmä komunitný život. Medzi jednotlivými blokmi sú zelené nádvoria, kde sa môžu susedia stretávať a ich deti bezpečne hrať.

  Tieto „kapsulové parky“ majú zároveň slúžiť ako minigalérie, kde môžu svoje sochy vystaviť miestni umelci. Takéto parky však nevzniknú len medzi budovami, ale aj na ich strechách. Živý vnútorný a strešný priestor okrem bezpečného a atraktívneho miesta na spoločný život zabezpečuje aj maloobchodné možnosti. Zelený pás s kopcami chráni miestnu diaľnicu a súčasne umožňuje pohyb a činnosť.

  V „masterplane“ oblasti s rozlohou 400 000 m2 sa veľmi dbalo na kvalitné pešie a cyklistické prepojenie. Nielen v rámci štvrte, ale najmä so zvyškom mesta. Dokonca je v pláne aj nový prístav vrátane maríny a kajakárskeho klubu. Bariéra proti vysokej morskej hladine slúži aj ako mestský mobiliár na všetky druhy použitia, čím na promenáde vytvára atraktívny verejný priestor.

  „Z našich skúseností z projektov rozvoja miest na celom svete vieme, že aktivácia verejnej sféry je jedným z kľúčov k úspechu,“ vysvetľuje Jacob Kurek, „tiež sme chceli vytvoriť alternatívu, vďaka ktorej sa ľudia nebudú spoliehať len na autá, takže je príťažlivé pohybovať sa tu peši alebo na bicykli. Z Kodane vieme, že menej áut v centre mesta a pri prístave vytvára pohodu a lepšie životné podmienky pre ľudí.“

   

  Veľký dôraz kládli architekti na pešie prepojenie

   

  Zachovanie duše

  Všetko je postavené okolo existujúcich konštrukcií. Staré haly budú domovom pre street food alebo malé obchody. Staré múzeá a kultúrne priestory zostanú, plán rešpektuje aj Európske centrum Solidarity vybudované v roku 2007.

  Projekt ráta dokonca s recyklovaním materiálov aj so zachovaním starých lodných žeriavov. Všetko v spolupráci s lokálnymi architektmi, ktorí sú experti na ochranu a zachovanie pôvodnej architektúry a dobre poznajú miesto aj jeho špeciál­nu energiu.

  „Táto oblasť má dušu,” hovorí Salka Kudsk, „je dôležité, aby sme zónu neodtrhli od zvyšku mesta. Všetci v Gdansku sú nejakým spôsobom spojení so starými lodenicami a podľa nášho názoru by mestské priestory mali byť pre každého. Chceme, aby ich občania aktívne využívali.“

   

  Schéma oživenia starých hál

  Młode Miasto
  Miesto: Danzica, Gdansk, Poľsko
  Architekti: Henning Larsen
  Jacob Kurek, Mateusz Mastalski, Salka Kudsk, Micki Aaen Petersen, Aleksander Nowak, Clara Stewart, Carlos Alvarez Clemente, Elena Navarro Soto, Lili Szabo, Rune Arleth
  Spolupráca: A2P2 Architecture and Planning, BBGK Architekci
  Investor: Revive, Alides
  Plocha: 400 000 m2
  Projekt: 2018Text: Karolína Barényi
  Foto: Henning Larsen

  Článok bol uverejnený v časopise ASB 11-12/2018.
  Zdroj: www.asb.sk

   

  Apartmánový dom Borovica

  Smútok na konci projektu

  Projekt Apartmánového domu Borovica skončil. Stavebne aj administratívne. Dokončili sme posledné detaily, upravili okolie, vysadili trávu a stromy. Skolaudovali sme, uzavreli kúpne zmluvy a apartmány sme odovzdali novým vlastníkom, ktorí ich už začínajú naplno prenajímať. Všetko dopadlo na jednotku a napriek tomu je nám smutno. Smútime za veľmi vydarenou stavbou v úžasnom prostredí.

  Veľmi príjemné emócie

  Pri prezeraní výsledných fotografií nás napadá myšlienka, či sme si ten projekt nemali celý nechať pre seba. Ale také sú už emócie, ktoré sa skoro vždy snažia potlačiť rácio. Naša firma nie je prevádzkovateľom ubytovacích zariadení. Vymýšľame a tvoríme nehnuteľnosti pre koncových užívateľov. Toto nás baví najviac a chceme v tom pokračovať.

  Dodávatelia a kupujúci – ďakujeme!

  Za Borovicou sa budeme vždy radi obzerať. Okrem hmatateľných pozitív nás nesmierne tešia medziľudské vzťahy, ktoré realizáciu projektu sprevádzali. Či už sú to vzťahy s dodávateľmi alebo kupujúcimi, cítili sme obrovskú dôveru. Dohody a sľuby sa plnili, problémy sa riešili korektne a platby chodili načas. Za toto všetko sa vám chceme, milí dodávatelia a zákazníci, veľmi pekne poďakovať!

  Borovicou to nemôže skončiť. Čo ďalej?

  V prípade Borovice sa nám na 100 % podarilo naplniť naše firemné motto: „Chceme žiť a pracovať v takých priestoroch, aké tvoríme.“ Borovicou to preto nemôže skončiť. Neďaleko, na úžasnom mieste s krásnymi výhľadmi, pripravujeme projekt apartmánových domov Hillside Kubínska hoľa. Robíme všetko preto, aby to bol minimálne taký zážitok, ako Borovica.

  Sledujte nás na www.hillside.sk!